[CAT] Clàusules Informatives correu-e AVI JEIS

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals de 2018, us informem que les vostres dades personals són tractades per  AVI JEIS CDPG SL (NIF B66931726) amb la finalitat de mantenir la relació mercantil, laboral, comercial, o d’altre índole existent entre les parts. Si ho desitgeu podeu exercir els vostres drets -entre ells els d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició- en relació a les vostres dades personals en el correu electrònic info@avijeis.es o per escrit a c/de Gelabert 15 –  08029 Barcelona.

La informació del correu-e enviat així com la dels seus annexos, si s’escau, són de caràcter confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adreça únicament al destinatari referenciat. Si heu rebut aquest correu-e i no en sou el destinatari legítim, us recordem que qualsevol ús de les dades personals i altra informació que conté -inclosa la seva conservació, utilització, reproducció, alteració o divulgació a tercers- sense autorització expressa està prohibida en virtut de la legislació vigent i el seu incompliment podria comportar responsabilitats legals. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta mateixa via a l’adreça del remitent del present missatge, alhora que procediu a esborrar-lo i destruir-lo.

L’emissor no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que en facin tercers.

 

[ES] Clausulas Informativas correo-eAVI JEIS

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018, le informamos que sus datos personales están siendo tratados por  AVI JEIS CDPG SL (NIF B66931726), con la finalidad de mantener la relación mercantil, laboral, comercial, o de otra índole existente entre las partes. Si lo desea puede ejercer sus derechos en relación a sus datos personales – entre ellos los de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición – a través del correo electrónico info@avijeis.es o por escrito a c/de Gelabert 15 –  08029 Barcelona.

La información del correo-e enviado así como sus anexos, si fuera el caso, es confidencial, especialmente en relación a los datos de carácter personal, y está dirigida únicamente a su destinatario referenciado. Si ha recibido este correo-e y no es usted el destinatario legítimo, le recordamos que cualquier uso de los mismos -incluída su conservación, utilización, reproducción, alteración o divulgación a terceros- sin autorización expresa está prohibida en virtud de la legislación vigente y su incumplimiento podría conllevar responsabilidades legales. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo haga saber inmediatamente por esta misma vía a la dirección del remitente del presente mensaje y que proceda a su borrado y destrucción.

El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.

 

 

Versió 19/7/2019